Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších platnými právních předpisů společnost:

  Bajkavárna s.r.o.

  IČO: 04727215
  DIČ: CZ04727215
  se sídlem Sokolská 2427, 760 01 Zlín
  zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 122391
  e-mail: eshop@bajkavarna.cz 
  tel. č.: +420 731 789 584

  (dále jen „prodávající“).

 2. Tyto VOP v souladu s § 1751 občanského zákoníku blíže upravují smluvní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavřené prostřednictvím webového rozhraní (internetového obchodu) umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.bajkavarna.cz (dále jen „internetový obchod“), kdy na jedné straně je shora uvedený prodávající a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). 
 3. Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto VOP se v souladu s občanským zákoníkem považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, o kom to stanoví zákon. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován vždy za podnikatele; pro kupujícího podnikatele se neuplatní práva stanovená těmito VOP pro kupujícího v právním postavení spotřebitele. Je-li níže v těchto VOP použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn výlučně kupující, který je spotřebitelem.
 4. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto VOP.

  II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto VOP. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
  2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb dle podmínek operátora kupujícího (prodávající si neúčtuje žádné další poplatky). 
  3. Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
   1. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace; nebo
   2. vyplněním objednávkového formuláře s registrací (prostřednictvím svého zákaznického účtu); nebo  
   3. telefonicky (kupující kontaktuje prodávajícího); objednávkový formulář je na základě telefonické objednávky kupujícího vyplněn a odeslán za kupujícího prodávajícím. Takto učiněná objednávka se považuje za objednávku učiněnou kupujícím a řídí se ustanoveními těchto VOP.
  4. Ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.
  5. Každá objednávka obsahuje alespoň:
   1. identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, tel. číslo, případně firma a IČO);
   2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
   3. požadované množství zboží;
   4. cenu;
   5. místo dodání (nebude-li uvedeno, má se za to, že je jím kupujícím zadaná adresa bydliště nebo kupujícím zadaná sídlo kupujícího – vizte odst. 2.5.1 výše);
   6. způsob platby; a
   7. způsob dodání.
    • Pokud objednávka neobsahuje výše uvedené, není považována za řádnou objednávku, a není ji tedy možné prodávajícím potvrdit. V takovém případě kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo emailem za účelem odstranění vady objednávky. Pokud není možné vadu objednávky odstranit (např. z důvodu neposkytnutí součinnosti kupujícího, neúplnosti či nesprávnosti kontaktních údajů kupujícího atd.), má se za to, že kupující nemá na uzavření dané kupní smlouvy zájem a prodávající není povinen činit v tomto směru cokoliv dalšího (zejména není povinen dodat požadované zboží).
  6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na označené tlačítko („objednat s povinností platby“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se mj. seznámil s těmito VOP.
  7. Po obdržení objednávky (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Okamžikem doručení potvrzení objednávky na emailovou adresu kupujícího je kupní smlouva uzavřena. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
  8. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
  9. V případě, že si kupující objedná zboží, které je nedostupné a zboží není možné dodat, prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy kupujícímu dle předchozí věty zaniká povinnost prodávajícího dodat nedostupné zboží (a kupujícímu zaniká povinnost za nedodané zboží zaplatit kupní cenu); v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena. Bylo-li zboží, které nelze dodat, již uhrazeno, prodávající vrátí kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odeslání e-mailové zprávy dle předchozí věty, všechny peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu, pokud mělo být toto nedodané zboží dopravováno samostatně), které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijal. 
  10. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku kupujícího nebo její část, případně od kupní smlouvy odstoupit pokud:
   1. dojde k poškození zboží před jeho odesláním;
   2. výrazným způsobem se změnila cena zboží (ve vztahu mezi prodávajícím a jeho dodavatelem zboží); nebo
   3. nastal jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat, aby potvrdil objednávku a plnil, resp. plnil po tom, co objednávku již potvrdil (např., nikoliv však výlučně, vznik mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé u prodávajícího nezávisle na jeho vůli).
    • V takovém případě nemá kupující nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku (nebo v souvislosti s) nepotvrzením objednávky či její části, nebo odstoupením od kupní smlouvy, ani nárok na jinou kompenzaci, ať už je její právní povaha jakákoliv. V případě, že by nastal některý z výše uvedených případů a prodávající se rozhodl využít svého práva nepotvrdit objednávku kupujícího či její část, případně od kupní smlouvy odstoupit, a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, prodávající mu kupní cenu vrátí, a to nejpozději do 14 dní od oznámení, že nastal některý z výše uvedených případů. 
  11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
  12. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné (ustanovení odst. 2.9 až 2.11 shora zůstávají nedotčena); odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Objednávka může být zrušena kupujícím emailem zaslaným na adresu eshop@bajkavarna.cz; takto lze postupovat však pouze tehdy, bude-li zrušení objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu potvrzení objednávky.
  13. Zvolí-li kupující v internetovém obchodě možnost "Rezervace na prodejně - osobní odběr", nedochází takovým jednáním k objednání zboží ani k uzavření kupní smlouvy; zboží je v takovém případě pouze rezervováno na zvolené prodejně prodávajícího, (která se nachází v sídle prodávajícího), kde si jej může kupující na místě zakoupit. Při koupi rezervovaného zboží na prodejně prodávajícího tak nevznikají práva a povinnosti stanovené občanským zákoníkem pro případ uzavření kupní smlouvy tzv. prostředky komunikace na dálku, mj. ani právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Uvedeným způsobem rezervované zboží bude na prodejně prodávajícího připraveno k případnému zakoupení po dobu 5 (pěti) dnů od jeho rezervace, přičemž o uplynutí této lhůty není prodávající povinen kupujícího jakkoliv informovat.

  III. Zákaznický účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. 
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto VOP.
  6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  IV. Specifikace zboží a cena zboží 

  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem. Cena zboží však nezahrnuje případné poplatky (platby) za dopravné (dobírečné) a poplatky spojené s úhradou kupní ceny zboží (dle zvoleného způsobu úhrady kupní ceny), které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. 
  2. V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o nákladech spojených s dodáním zboží a úhradou kupní ceny za zboží (vizte dále). 
  3. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
  4. Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.
  5. V případě slevy zboží obsahuje informace o slevě z ceny zboží v souladu s ustanovením § 12a zákona o ochraně spotřebitele rovněž informaci o nejnižší ceně zboží, za kterou bylo zboží prodávajícím nabízeno a prodáváno v zákonem stanovené lhůtě před poskytnutím slevy.
  6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

  V. Dodání zboží a nabytí vlastnického práva

  1. Zboží bude kupujícímu dodáno:
   1. na adresu určenou kupujícím v objednávce;
   2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
  2. Zboží prodávající dodává pouze na území České republiky.
  3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Místo dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
  4. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 (tři) pracovní dny od uzavření kupní smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny prodávajícímu, byl-li zvolen jiný způsob platby než platba dobírkou. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 (třicet) dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
  5. Podrobný přehled jednotlivých způsobů dodání zboží spolu s náklady na tyto způsoby dodání je uveden v internetovém obchodě v záložce „Doprava a vrácení zboží“, dále též v rámci tzv. nákupního košíku a kupující je o nich zároveň informován před dokončením (odesláním) objednávky zboží. Zvolený způsob dodání a náklady na dodání jsou uvedeny v odeslané objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím.
  6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
  7. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Pokud o to spotřebitel požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy, vlastnosti prodávaného výrobku nebo charakter poskytované služby nepřiměřené, poskytne prodávající spotřebiteli návod v listinné podobě. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. V případě požadavku na zaslání dokladu v listinné podobě kontaktuje kupující prodávajícího na e-mail uvedený v těchto VOP. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
  8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  9. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží. 
  10. Není-li kupující spotřebitelem, platí, že prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

  VI. Platební podmínky

  1. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním (dopravou) zboží a náklady spojené s provedením platby (např. dobírka) ve výši sjednané v kupní smlouvě. 
  2. Kupní cenu zboží (vč. dopravy) může kupující uhradit následujícími způsoby (s výhradou uvedenou níže):
   1. platební kartou on-line; 
   2. dobírkou při zasílání zboží prostřednictvím Zásilkovny, zásilkou PPL nebo jiného přepravce (v hotovosti nebo bankovní kartou);
   3. bezhotovostním převodem částky na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB a.s., č.ú.: 273295801/0300 (platební údaje, tj. číslo účtu prodávajícího, částka a variabilní symbol, budou kupujícímu zobrazeny po dokončení objednávky);
   4. službou Google Pay;
   5. dárkovými poukázkami vydanými prodávajícím.
    • Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit výše uvedené způsoby úhrady dle vlastního uvážení. 
  3. Podrobný přehled jednotlivých způsobů plateb ceny spolu s ceníkem těchto plateb je uveden v internetovém obchodě v záložce „Doprava a vrácení zboží“, dále též v rámci tzv. nákupního košíku“) a kupující je o nich zároveň informován před dokončením (odesláním) objednávky zboží. Zvolený způsob platby a náklady na provedení platby jsou uvedeny v odeslané objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím.
  4. Kupní cena hrazená dobírkou je splatná při převzetí zboží. V případě on-line platby platební kartou je kupní cena splatná v průběhu objednávky. V případě platby převodem z účtu je kupní cena splatná před odesláním zboží, a to do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě platby v hotovosti se platba kupní ceny považuje za provedenou okamžikem převzetí částky osobou zmocněnou k tomu prodávajícím nebo smluvním přepravcem. V případě bezhotovostní platby  a služby Google Pay je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
  6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  7. Zvolí-li kupující v internetovém obchodě možnost "Rezervace na prodejně - osobní odběr" (vizte odst. 2.13 shora) je v případě uzavření kupní smlouvy možná platba kupní ceny následujícími způsoby (s výhradou uvedenou níže):
   1. platební kartou; 
   2. v hotovosti;
   3. službou Google Pay;
   4. dárkovými poukázkami vydanými prodávajícím.
    • Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit výše uvedené způsoby úhrady dle vlastního uvážení.

  VII. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

  1. Ujednání tohoto článku VII. se uplatní pouze na smluvní vztah uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím v právním postavení spotřebitele.
  2. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Spotřebitel může takto od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezeme zboží, nebo
   1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
   3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  Tuto zákonnou lhůtu může prodávající svým rozhodnutím prodloužit (např. pro členy věrnostního programu). O prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy prodávající spotřebitele prokazatelným způsobem informuje.

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce
   1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, 
   4. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 
  2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě uvedené v odst. 7.2 shora. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP, na emailovou nebo kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v odst. 1.1 těchto VOP. Pouhé nepřevzetí zboží není zákonnou formou odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v odst. 1.1 těchto VOP, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, veškeré zboží prodávané prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu umožňuje vrácení obvyklou poštovní cestou.
  5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy (s výhradou uvedenou v odst. 7.10 níže), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  6. Jestliže spotřebitel v objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  7. Pokud byla kupní cena zboží nebo její část hrazena formou dárkového poukazu, může prodávající vrátit spotřebiteli tuto kupní cenu nebo její část formou dárkového poukazu znějícího na shodnou částku.
  8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
  10. Zboží je nutno spotřebitelem vrátit prodávajícímu úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. 
  11. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží a nárok vyplývající ze snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  12. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit také tehdy, je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě takovéhoto odstoupení platí výše uvedené obdobně.
  13. V případě, že kupující není spotřebitelem, ochrana spotřebitele podle tohoto článku VII. (odstoupení od smlouvy) se neuplatní. 

  VIII. Práva z vadného plnění

  1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
  2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174a občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. 
  3. Prodávající odpovídá, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; 
   2. je vhodné k účelu, pro který je spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
    • prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
   4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat; a
   7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.
    • Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že montáž nebo instalace byla provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
    • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  4. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 (dvou) let od převzetí. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro uplatnění práva z vady dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat. K odstranění vady převezme prodávající zboží od spotřebitele na své náklady.
  5. Má-li zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
  6. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;
   2. se vada projeví opakovaně;
   3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
    • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
  7. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Za případy, kdy spotřebitel vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: 
   1. použití zboží v rozporu s návodem k použití; 
   2. nesprávné montáže či demontáže zboží;
   3. neautorizované opravy či změny prováděné na zboží; nebo 
   4. úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
    • Vadou zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
  9. Zvláštní ustanovení o záruce za jakost:
   1. Na zboží se záruční dobou uvedenou v záručním listě, na obalu nebo přímo u konkrétního zboží v internetovém obchodě se vztahuje záruka za jakost za podmínky, že zboží bude po záruční dobu užíváno dle případného návodu k použití a způsobem obvyklým. Záruka za jakost se tedy vztahuje jen na takové zboží, u něhož je informace o záruce uvedena v záručním listě, na obalu nebo přímo u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
   2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V rámci záruky za jakost má kupující stejná práva, jako v případě uplatnění zákonného práva z vadného plnění. Kupující má ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a toto právo není zárukou za jakost dotčeno. Záruku za jakost poskytuje prodávající. 
  10. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. 
  11. Práva z vad zboží i práva ze záruky za jakost (týká-li se předmětného zboží záruka za jakost) (dále také jako „reklamace“) se mohou uplatnit u prodávajícího:
   1. poštou na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v odst. 1.1 VOP; nebo
   2. e-mailem na adrese eshop@bajkavarna.cz.
    • Spotřebitel je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o prodeji zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.
  12. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace v souladu se zákonem spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dále je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  Tyto povinnosti se vztahují i na jiné osoby případně určené k provedení opravy.
  13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  14. Na dárky, které jsou prodávajícím poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (ani práva z vadného plnění). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14 denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

  IX. Recenze

  1. Prodávající v internetovém obchodě umožňuje hodnocení zboží (recenze) zákazníky. Prodávající u těchto recenzí neověřuje jejich správnost, ani to, zda pocházejí od spotřebitele, který výrobek použil či zakoupil. 
  2. Vyjma internetového obchodu prodávající neposkytuje přístup k hodnocení zboží na žádných jiných platformách; za případné uveřejnění recenzí na jiných platformách (facebook, google apod.) prodávající nijak neodpovídá. 

  X. Zpracování a ochrana osobních údajů

  1. Prodávající je správcem osobních údajů kupujících. Způsob, jakým prodávající zachází s osobními údaji kupujících, je uveden v zásadách zpracování osobních údajů dostupných v internetovém obchodě v záložce v záložce „Podmínky ochrany osobních údajů“.

  XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1), IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng =CS je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1), internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a ve vymezeném rozsahu nad vybranými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

  XII. Doručování

  1. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem).
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
  3. Ujednáním dle tohoto článku není nijak dotčena možnost doručování na adresu sídla prodávajícího nebo bydliště/sídla kupujícího. 

  XIII. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  5. Kupující není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za prodávajícím, stejně jako není oprávněn postoupit smlouvu uzavřenou s prodávajícím, ledaže si strany ujednají jinak. Kupující není rovněž oprávněn jednostranně započíst žádnou svou pohledávku vůči pohledávce prodávajícího, ledaže si strany ujednají jinak.
  6. Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2023.